Wielki konkurs

Warunki użytkowania galerii ShipGratis.eu

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

 • Postanowienia ogólne
 • Wybór towaru do zamówienia, zamówienie, zawarcie umowy
 • Cena, sposób płatności
 • Dostarczenie towaru
 • Inne postanowienia
 • Reklamacje
 • Rozwiązanie i zmiana umowy
 • Odstąpienie od umowy
 • Ochrona danych osobowych
 •  

   

  1. Postanowienia ogólne, dane kontaktowe oraz charakterystyka oferowanych usług

   

  1.1 Poniżej podane warunki regulują pośrednictwo zakupu między Kupującym i Dostawcą towaru, ograniczają i określają prawa i obowiązki Pośrednika (Operatora) i Kupującego w internetowej galerii ShipGratis.eu. Wszystkie stosunki umowne są zawarte w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, który jest konsumentem, lub tylko konsumentem, jest osobą, która przy zawieraniu i pełnieniu umowy nie jest zaangażowana w ramach swojej handlowej lub przedsiębiorczej działalności. Jeżeli stroną umowy jest konsument to związki nieopisane w ogólnych warunkach użytkowania kierują się Ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeksem cywilnym Dz.U. z 2014 r. poz. 121 i Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm. Kupujący który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą, który kupuje produkty w celach handlowych. Kupujący ten kieruje się warunkami ogólnymi  w zakresie w jakim go dotyczą, Kodeksem handlowym i Kodeksem cywilnym  Dz.U. z 2014 r. poz. 121 i Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.

   

  1.2 Operatorem internetowej galerii zakupówShipGratis.eu i dostawcą usługi pośrednictwa zakupu jest firma Ateli, s r.o. IČ: 29157013, z siedzibą Sokolovská 118, Plzeń, 323 00, Republika Czeska ( dalej jako „usługodawca").

   

  1.3 Usługodawca pośredniczy przy zakupie towaru przez Kupującego od Dostawcy i zastępuje go w zapłaceniu ceny (dalej jako usługa).

   

  1.4 Usługodawca zawiera umowę z Kupującym formą odesłania i zapłacenia za zamówienie formą umowy zlecenia (dalej jako „umowa)“. Po zawarciu umowy, usługodawca  pośredniczy przy zakupie towaru przez Kupującego od  Dostawcy w imieniu Użytkownika na jego konto.

   

  1.5 Usługa świadczona jest za opłatą.

   

  2. Wybór towaru do zamówienia, zamówienie, zawarcie umowy

  2.1 Towar , prezentowany jest w wirtualnej ofercie umieszczonej na stronach internetowych galerii zakupów ShipGratis.eu. U każdego towaru podana  jest jego nazwa,opis i ew. uzupełniające informacje.

   

  2.2 Wybór towaru w celu jego zamówienia prowadzi klient przez włożenie go do koszyku "Mój koszyk". Poprzez odesłanie zamówienia zawiera Kupujący umowę z Usługodawcą o wiążącym zamówieniu towaru od Dostawcy.

   

  2.3. Po udanym zamówieniu klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zamówienia z oznaczonym przedmiotem umowy, ceną i instrukcjami płatniczymi w celu zapłacenia, jeśli płaci przelewem lub wkładem na konto usługodawcy. Umowa zostaje zawarta w chwili doręczenia potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.

   

  2.4 Odesłaniem zamówienia klient równocześnie potwierdza że zapoznał się z tymi warunkami ogólnymi i że się z nimi zgadza.

   

  2.5 Ważność umowy uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających. Warunkiem zawieszającym jest zapłacenie ceny w pełnej wysokości przez Kupującego.

   

  2.6 Umowa zawierana jest w języku polskim. Zawarta umowa archiwowana jest usługodawcą w celu jej skutecznego wykonania i nie jest dostępna trzecim nieuczestniczącym stronom.

   

  3. Cena, sposób płatności

  3.1 Ceną w tych ogólnych warunkach rozumie się kwota, podana u każdego towaru, ktera składa się z ceny zakupu i prowizji zmniejszonej o koszty dostarczenia towaru Kupującemu. Usługodawca Kupującemu nie gwaratuje że jest to kwota końcowa. W ciągu dostarczenia towaru może dojść do procedury celnej towarów. Możliwość odprawy celnej może być związana tylko z zamówieniami o wartości wyższej niż 88 zł (równowartość €22). Usługodawca zobowiązuje się nagrodzić Kupującemu (tylko konsumentom) za zamówienia do wartości 240 zł dodatkowe koszty w formie CŁA i VAT formą bonu w nominalnej wartości kosztów, z wyjątkiem opłaty za procedurę celną. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące dochodzenia odszkodowania można znaleźć  TUTAJ.

  3.2 Cena płaci się bezgotówkowym przelewem z konta lub lub wkładem na konto usługodawcy z góry lub inną oferowaną online metodą. Cenę uważa się za zapłaconą z dniem zaksięgowania całej kwoty na konto  usługodawcy. Poprzez zapłacenie ceny umowa stała się wiążącą.Za towar nie można płacić za pobraniem z powodu wysyłki towaru od Dostawców z siedzibą przeważnie za granicą, tzn. w Chinach,Hong Kongu i Singapurze.

   

  4. Dostarczenie towaru 

   

  4.1 Towar dostarcza Dostawca. Standartowym okresem dostarczenia towaru jest okres 15-35 dni od emailowego potwierdzenia odesłania towaru. W wyjątkowych przypadkach, w okresie Świąt Bożego Narodzenia i w okresie świąt okres dostawy towary może być dłuższy.

  4.2 Okres dostarczenia towarów zaszeregowanych do kategorii W magazynie jest 4 dni robocze. Okres dostarczenia towaru zaczyna się liczyć od dnia doręczenia emailowego potwierdzenia o odesłaniu zamówienia.

   

   5. Inne postanowienia 

   

  5.1 Roszczenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt wadliwy należy wymagać na Dostawcy a nie na Usługodawcy.

  5.2 Polskie instrukcje obsługi nie są dostarczane wraz z produktami, ponieważ Dostawca ma siedzibę firmy w Chinach, Hong Kongu i Singapurze. Usługodawca będzie starał się zaspokoić potrzeby Klienta i na jego prośbę wyśle instrukcje obsługi, do skomplikowanych produktów, w języku polskim, jeśli nim dysponuje. Jeśli nim nie dysponuje, to Usługodawca zobowiązany jest, za pośrednictwem serwisu klienta, radzić Kupującemu tak aby zakupiony produkt mógł bez problemu używać.

  5.3 Usługodawca zobowiązuje się roztrzygać ewentualne zguby lub uszkodzenia przesyłek z towarem w kierunku od Dostawcy do Kupującego na rzecz kupującego tak aby nie poniósł żadnej szkody wynikającej z tego zdarzenia.

  5.4 Usługodawca nie niesie odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewłaściwą manipulacją z towarem.

   6. Reklamacje

  6.1 Usługodawca zobowiązuje sie rozpatrzyć reklamację na zakupione produkty przez Kupującego od Dostawcy w terminie 30 dni od jej wniesienia. Usługodawca zobowiązuje się , że przyjmie reklamacje produktów w swojej siedzibie w Republice Czeskiej, tak aby Kupujący nie ponosił dodatkowe koszty na wysyłanie produktu do Dostawcy do Azji. Usługodawca następnie doręczy reklamowany towar Dostawcy na własne koszty. Ustawowy termin 30 dni, liczy się od dnia doręczenia reklamowanego produktu na adres Usługodawcy. Do ustawowego terminu  nie liczy się okres transportu naprawionego/nowego produktu od Dostawcy Kupującemu.

  6.2 Kupujący musi postępować w zgodzie z regulaminem reklamacyjnym, w innym przypadku grozi opóźnienie lub nawet zwrócenie reklamacji kupującemu.

   7. Rozwiązanie i zmiana umowy

   7.1  Rozwiązanie umowy ze strony Kupującego przed dostarczeniem towaru , nie dotyczy pracy usługodawcy wykonywanej na podstawie umowy o pośrednictwie do okresu kiedy się o tym dowiedział Usługodawca. To oznacza że umowę nie można wypowiedzieć np. wtedy gdy towar już jest odesłany od dostawcy. Ostrzegamy, że dane o wysłaniu towaru są zmieniane w naszym systemie zawsze z pewnym opóźnieniem

  7.2 Jeżeli Usługodawca później dowie się że zamówiony towar przez Kupującego nie ma Dostawca w magazynie, zaoferuje Kupującemu towar alternatywny (jeśli taki będzie do dyspozycji) a jeśli Kupujący się z tym nie zgodzi zwróci całą kwotę na konto Kupującego i anuluje zamówienie.

  8. Odstąpienie od umowy

  8.1 Jeżeli klient jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą i Dostawcą bez podania przyczyny i bez kary w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Ponieważ szanujemy naszych klientów i chcemy im zaoferować najwyższą jakość usług, przedłużamy ten okres na 30 dni. Instrukcje dotyczące zwrotu towarów znajdziecie  TUTAJ.

  8.2 W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym, ze względu na konieczność uiszczenia opłaty za tą usługę, przesłana klientowi kwota zwrotu będzie pomniejszona o te koszty (opłata wg. cennika czeskiej poczty)Zalecamy więc wybieranie metody zwrotu pieniędzy na konto bankowe.

   W przypadku niedotrzymania instrukcji może dojść do spomalenia całego procesu zwrócenia towaru. Przyjęcie zwróconego towaru zapewnia Usługodawca w siedzibie na terenie Republiki Czeskiej, transport do Dostawcy towaru zapewnia usługodawca na własne koszty. Jeżeli u zwróconego towaru będzie uszkodzony materiał opakowaniowy lub inna część może Usługodawca naliczyć Kupującemu koszty powstałe z doprowadzeniem towaru do stanu poprzedniego.

   

  9. Ochrona danych osobowych

  9.1 Dane osobowe klientów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzeczypospolitej Polskiej, głównie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie praw osobowych, w aktualnym brzmieniu. Dane osobowe są zabezpieczone przed nadużyciem. Zamówieniem usługi klient zgadza się z tym że jego dane osobowe będą przekazane Usługodawcy, będą użyte w celach załatwienia zamówienia i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem Dostawcy.

  9.2 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji zawiązanych z usługami galerii zakupów ShipGratis.eu i Dostawców na elektroniczny adres użytkownika podany przy rejestreacji lub w zamówieniu i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na ten adres. Zgoda użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych jest dobroiwolna. Użytkownik może kiedykolwiek cofnąć swoją zgodę formą pisemną lub elektroniczną.

   

  9.3 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieograniczony.

  9.4 Użytkownik zgadza się z przetworzeniemtych danych osobowych: imię, nazwisko, adres emailowy, numer telefonu, adres fakturacyjny, adres doręczenia.

  10. Dostawcy 

   

  10.1 Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.

  10.2 Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.

   

   

  Tyto podmínky užití nabývají platnosti 16. 1. 2013.

  Proszę czekać...