Wielki konkurs

Drodzy klienci, w ostatnim czasie nasza infolinia jest przeciążona z powodu dużej ilości telefonów. Jeżeli nie uda Wam się z nami połączyć, lub usłyszycie niewłaściwy komunikat o tym, że infolinia jest nieczynna chociaż dzwonicie w godzinach naszej pracy, prosimy skontaktujcie się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub maila. Na wszystkie pytania odpowiemy w najkrótszym możliwym czasie. Staramy się także oddzwaniać na nieodbrane połączenia. Przepraszamy za komplikacje i dziękujemy za wyrozumiałość. Na usprawnieniu kontaktu telefonicznego aktywnie pracuje nasz zespół techniczny.

Warunki użytkowania galerii ShipGratis.eu

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

 • Postanowienia ogólne, umowa o pośrednictwie
 • Wybór towaru do zamówienia, zamówienie, zawarcie umowy
 • Cena, sposób płatności
 • Dostarczenie towaru
 • Inne postanowienia
 • Reklamacje
 • Rozwiązanie i zmiana umowy
 • Odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy
 • Ochrona danych osobowych
 •  

  1. Postanowienia ogólne, umowa o pośrednictwie

   

  1.1 W przypadku zakupu towaru zawiera Kupujący z operatorem galerii zakupów Shipgratis.eu firmą Ateli s.r.o. umowę pośrednictwa.

   

  1.2 Operatorem internetowej galerii zakupów ShipGratis.eu i dostawcą usługi pośrednictwa zakupu jest firma Ateli, s r.o. IČ: 29157013, z siedzibą Habrmannovo náměstí 794/5, Doubravka, 312 00 Plzeň, Republika Czeska, zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Okręgowym w Pilznie, oddział C, wpis 27472 ( dalej jako „Usługodawca" lub "Pośrednik").

   

  1.3 Usługodawca pracuje nad tym, aby osoby trzecie  (zwane dalej "Użytkownikami" lub "Kupującymi") miały możliwość zakupu Towarów od Dostawców (zwanych również "Sprzedawcami") tj. zawarcia z Dostawcami umowy kupna ( dalej tylko "Umowa pośrednictwa") Kupujący zawiera z Operatorem formą wysłania i zapłacenia wiążącego zamówienia umową pośrednictwa włącznie polecenia (dalej tylko "umowa"). Po zawarciu umowy Operator pośredniczy między Kupującym a Dostawcą przy zakupie towaru od Dostawcy w imieniu Kupoującego i na jego konto.

   

  1.4 Usługodawca zapewnia Kupującemu zakup od Dostawców i zastepuje go w zapłaceniu ceny kupna (dalej tylko "usługa"). Usługa jest oferowana za wynagrodzenie. Wynagrodzenie Operatora jest już wliczone w cenę zakupu towaru.

   

  1.5 Podane niżej warunki użytkowania regulują pośrednictwo w zakupie między Kupującym i Dostawcą towarów i definiują i precyzują prawa i obowiązki Pośrednika (Operatora) i Kupującego w internetowej galerii zakupów Shipgratis.eu. Wszystkie umowne związki są zawarte zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej. Kupującym, który jest konsumentem lub tylko konsumentem, jest osoba, która przy zawieraniu i spełnianiu umowy, nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej.

  1.6 Kupujący, który jest konsumentem, lub tylko konsumentem, jest każdy człowiek, który poza swą czynnościa gospodarczą lub w inny sposób  poza zasiegiem wykonywania niezaleznego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorstwem lub z nim negocjuje. Jeżeli stroną umowy jest konsument wszelkie spory nie zawarte w warunkach użytkowania, reguluje kodeks prawa cywilnego (zák. č. 89/2012 Sb) i jego szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań z tytułu umów konsumenckich i ustawy o chronie praw konsumenckich (zák. č. 634/1992 Sb.).

  1.7 Kupujący, który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą jest ten kto samodzielnie wykonuje na własne nakłądy i odpowiedzialność działalność gospodarczą lub podobnym sposobem zamierza tak czynić celem uzyskania zysku. Za przedsiębiorce jest uważana min. także każda osoba, która zawiera umowy związane z własną handlową, prodyukcyjną  czy podobną czynnością przy samodzielnym wykonywaniu swego zawodu, ewentualnie osoba, która działa w imieniu lub z ramienia przedsiębiorcy. Stosunki między Pośrednikiem a Kupującym - przedsiębiorcą, regulowane sa ogólnymi warunkami w zakresie, które go dotyczą a ogólnymi przepisami Kodeksu Cywilnego (zák. č. 89/2012 Sb.).

   

  2. Wybór towaru do zamówienia, zamówienie, zawarcie umowy

  2.1 Towar , prezentowany jest w wirtualnej ofercie umieszczonej na stronach internetowych galerii zakupów ShipGratis.eu. Przy każdym towarze podana  jest jego nazwa,opis i ew. pozostałe uzupełniające informacje.

   

  2.2 Wybór towaru w celu jego zamówienia prowadzi klient przez włożenie go do zakupowego koszyka -  "Mój koszyk". Poprzez odesłanie zamówienia zawiera Kupujący umowę z Usługodawcą o wiążącym zamówieniu towaru od Dostawcy.

   

  2.3. Po udanym wytworzeniu zamówienia klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zamówienia z oznaczonym przedmiotem umowy, ceną i instrukcjami płatniczymi w celu zapłacenia, jeśli płaci przelewem lub wkładem na konto Usługodawcy. Umowa zostaje zawarta w chwili doręczenia potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.

   

  2.4 Odesłaniem zamówienia klient równocześnie potwierdza że zapoznał się z tymi warunkami ogólnymi i że je akceptuje.

   

  2.5 Ważność umowy uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających. Warunkiem zawieszającym jest zapłacenie ceny w pełnej wysokości przez Kupującego.

   

  2.6 Umowa zawierana jest w języku polskim. Zawarta umowa archiwowana jest przez Usługodawcę w celu jej skutecznego wykonania i nie jest dostępna trzecim nieuczestniczącym stronom.

   

  3. Cena, sposób płatności

  3.1 Przez cenę w podanych ogólnych warunkach, rozumie się kwotę, podaną u każdego towaru, ktera składa się z ceny zakupu i prowizji zmniejszonej o koszty dostarczenia towaru Kupującemu.  W trakcie doręczania towaru może dojść do procedury celnej towarów. Możliwość odprawy celnej może być związana tylko z zamówieniami o wartości wyższej niż 88 zł (równowartość €22). Usługodawca zobowiązuje się zrekompensować Kupującemu (tylko Konsumentom) za zamówienia do wartości 240 zł dodatkowe koszty w formie CŁA i VAT czy opłat za procedurę celną, a to  formą bonu na kolejny zakup o nominalnej wartości kosztów lub formą refuncacji. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące dochodzenia odszkodowania można znaleźć  TUTAJ.Zagraniczni Dostawcy nie są płatnikami VAT, nie ma więc możliwości odliczenia VAT od zakupionego od nich towaru. Składówki są doręczane przez czeską spółkę ATELI Goods s.r.o., która jest płatnikiem VAT i na zakupione składówki jest możliwe odliczenie podatku VAT.

  3.2 Cenę uiszcza się bezgotówkowym przelewem z konta lub lub wkładem na konto Usługodawcy z góry lub inną oferowaną metodą płatności online. Cenę uważa się za zapłaconą z dniem zaksięgowania całej kwoty na konto  Usługodawcy. Poprzez zapłacenie ceny umowa staje się wiążąca. Za towar pochodzący od zagranicznych dostawców, nie można płacić za pobraniem z powodu ekspedycji towaru od Dostawców z siedzibą przeważnie za granicą, tzn. w Chinach,Hong Kongu i Singapurze.

  3.3 Na podstawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego Pl. U.S 26/16 z dnia 12 grudnia 2017 r. zniesiono obowiązek rejestracji elektronicznych zapisów sprzedaży w naszym e-sklepie..

   

  4. Dostarczenie towaru

   

  4.1 Towar dostarcza Dostawca. Termin doręczenia podany jest przy każdym produkcie. Składówki doręczane są do 5 dni roboczych od dnia wysłania towaru przez dostawcę. Przy pozostałych produktach czas doręczenia jest indywidualnie podany przy produkcie w zależności od dostawcy i okresu w roku (Boże Narodzenie, inne święta). Podane dni są liczone zawsze od dnia wysłania przez Dostawcę zamówionego towaru.

  4.2 Czas dostarczenia towarów zaszeregowanych do kategorii Składówki wynosi 5 dni roboczych, czas dostarczenia jest liczony od dnia doręczenia emailowego potwierdzenia o wysłaniu zamówienia.

  4.3 W przypadkach, gdy dostawcy wykorzystują do doręczenia usługi BohemiaPost, użytkownik upoważnia operatora tej usługi ( ZIRAFO, sro, ID firmy: 06295029, siedziba Sokolovská 1127/118 Plzeň - Bolevec 323 00, Republika Czeska) do następujących operacji:

  - użytkownik upoważnia przewoźnika BohemiaPost, ewentualnie jego oddziały krajowe do tego, aby w jego imieniu odebrał przesyłkę od głównego przewoźnika na adresie swojego logistycznego centrum, która jest mu doręczana, i podjęcia kroków zmierzających do jej ostatecznego doręczenia i związanych z tym działań przewidzianych w ramach zwykłej praktyki. Upoważnienie to dotyczy również sytuacji, gdy wysłane towary są już własnością użytkownika, a użytkownik ich nie przejmie;

  - użytkownik dodatkowo upoważnia przewoźnika BohemiaPost, ewentualnie jego oddziały krajowe do przeprowadzania w jego imieniu czynności celnych niezbędnych do pomyślnej odprawy celnej, i do tego aby następnie została ona mu doręczona. W szczególności chodzi o reprezentację w postępowaniu celnym, spłatę długu celnego, ewentualnie innych opłat związanych z odprawą celną.

   

  5. Inne postanowienia

   

  5.1 Roszczenia z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt wadliwy należy wymagać na Dostawcy a nie na Usługodawcy.

  5.2 Polskie instrukcje obsługi nie są standardowo dostarczane wraz z produktami, ponieważ Dostawcy mają siedziby firm w Chinach, Hong Kongu i Singapurze. Usługodawca będzie starał się maksymalnie zaspokoić potrzeby Klienta i na jego prośbę wyśle instrukcję obsługi w języku polskim, jeśli będzie nią dysponował. Jeśli  nie dysponuje instrukcją, to Usługodawca zobowiązany jest, za pośrednictwem serwisu klienta, doradzić Kupującemu tak, aby zakupiony produkt mógł bez problemu używać.

  5.3 Usługodawca zobowiązuje się rozstrzygać ewentualne zguby lub uszkodzenia przesyłek z towarem w kierunku od Dostawcy do Kupującego i na rzecz kupującego tak, aby nie poniósł żadnej szkody wynikającej z tego zdarzenia.

  5.4 Usługodawca nie niesie odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewłaściwą manipulacją z towarem.

  6. Reklamacje

  6.1 Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację na produkty zakupione  przez Kupującego od Dostawcy w ustawowym terminie 30 dni. Usługodawca zobowiązuje się ponadto , że przyjmie reklamacje produktów w swojej siedzibie w Republice Czeskiej, tak aby Kupujący nie ponosił dodatkowych kosztów na wysyłanie produktu do Dostawcy znajdującego się za granicą. Usługodawca następnie doręczy reklamowany towar Dostawcy na własne koszty. Ustawowy termin  liczony jest od dnia doręczenia reklamowanego produktu na adres Usługodawcy. Do ustawowego terminu  nie wlicza się okres transportu naprawionego/nowego produktu od Dostawcy Kupującemu.

  6.2 Usługodawca ma obowiązek wydać konsumentowi na jego wezwanie pisemne potwierdzenie o tym, kiedy reklamacja została złożona, co jest treścią reklamacji i w jaki sposób Kupujący żąda jej rozwiązania. Usługodawca jednocześnie informuje Kupującego o terminie i sposobie rozwiązania reklamacji.

  6.3 Kupujący musi postępować w zgodzie z regulaminem reklamacyjnym, w innym przypadku grozi opóźnienie lub nawet zwrócenie reklamacji Kupującemu.

  7. Rozwiązanie i zmiana umowy

  7.1  Rozwiązanie umowy ze strony Kupującego przed dostarczeniem towaru , nie dotyczy pracy usługodawcy wykonywanej na podstawie umowy o pośrednictwie do okresu kiedy Usługodawca  dowiedział się o wypowiedzeniu. To oznacza, że umowy nie można wypowiedzieć np. w przypadku, gdy towar został już wysłany od dostawcy. Ostrzegamy, że dane o wysłaniu towaru są zmieniane w naszym systemie zawsze z pewnym opóźnieniem

  7.2 Jeżeli Usługodawca dowie się, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny w magazynie Dostawcy, zaoferuje Kupującemu towar alternatywny (jeśli taki będzie do dyspozycji) a jeśli Kupujący się z tym nie zgodzi, zwróci całą kwotę na konto Kupującego i anuluje zamówienie.

  8. Odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy

  8.1 Jeżeli klient jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego &419 kodeksy cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą i Dostawcą bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek sankcji do 14 dni. Termin według zdania pierwszego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy a w przypadku, gdy chodzi o:

  a) umowę sprzedaży od dnia odebrania towaru

  b) umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub doręczenia kilku części , od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru, lub

  c) umowy, której przedmiotem jest regularne powtarzalna dostawa towaru, od dnia odebrania pierwszej dostawy towaru

  W celu nabycia prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi o swym odstąpieniu od umowy poinformować usługodawcę i Dostawcę formą jednostronnych działań prawnych. Wzór formularza odstąpienia od umowy bez podania powodu  wg załącznika nr 363/2013 Sb jest do dyspozycji poniżej

  8.2 Ponieważ szanujemy naszych klientów i chcemy im oferować jak najlepszej jakości usługi, przedłużamy ustawowy 14-dniowy termin na 30 dni.

  8.3 Instrukcje w celu zwrócenia towaru znajdują się TUTAJ. Przyjęcie zwracanego towaru Usługodawca  zapewnia w siedzibie na terenie Republiki Czeskiej, transport do Dostawcy Usługodawca zapewnia na własne koszty, jednak tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki, w tym wypadku opcji polecanej przez Usługodawcę  w instrukcji zwrotu.

  Usługodawca zwróci do 14 dni od odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Klientowi wszystkie środki pieniężne, które od niego przyjął (jednakże nie wcześniej niż po tym, jak ewentualnie Klient przekaże towar z powrotem sposobem podanym powyżej)

  8.4 W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym, ze względu na konieczność uiszczenia opłaty za tą usługę, przesłana klientowi kwota zwrotu będzie pomniejszona o te koszty (opłata wg. cennika czeskiej poczty). Zalecamy więc wybieranie metody zwrotu pieniędzy na konto bankowe.

  8.5 Usługodawca i Dostawca maja prawo odstąpić od umowy z powodu niewłaściwie podanych danych przy ogłaszanych produktów (np. dostępność zapasów, ceny itp.) lub w przypadku nierozwiązywalnych problemów z realizacją zamówienia.

  W przypadku niedotrzymania instrukcji może dojść do spomalenia całego procesu zwrócenia towaru. Przyjęcie zwróconego towaru zapewnia Usługodawca w siedzibie na terenie Republiki Czeskiej, transport do Dostawcy towaru zapewnia usługodawca na własne koszty. Jeżeli u zwróconego towaru będzie uszkodzony materiał opakowaniowy lub inna część może Usługodawca naliczyć Kupującemu koszty powstałe z doprowadzeniem towaru do stanu poprzedniego.

  9. Ochrona danych osobowych

  9.1 Dane osobowe klientów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej , głównie z Ustawą nr 101/2000 Sb o ochronie danych osobowych.  Dane osobowe klienta są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Zamawiając usługę klient, zgadza się, że jego dane osobowe przekazane usługodawcy, będą wykorzystywane do celów realizacji zamówienia i nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem Dostawcy.

  9.2 Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych podczas korzystania z galerii handlowej (zakup, uczestnictwo w konkursie, subskrypcję newsów, udział w dyskusji, korzystanie z obsługi klienta, wypełnianie adresu e-mail w koszyku nawet w przypadku nie wysyłania zamówienia, subskrybowanie powiadomień w przeglądarce itp.)wyraża zgodę na wysyłanie informacji związanych z usługami galerii zakupowej Shipgratis.eu i Dostawców na adres elektroniczny Użytkownika wymienionego w rejestracji lub zamówieniu, a także wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych pod ten adres. Zgoda użytkownika  przy wysyłaniu informacji handlowych jest dobrowolna. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na piśmie lub w formie elektronicznej.

  9.3 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieograniczony.

  9.4 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do faktury, adres dostawy. Kupując na "Pchlim targu", użytkownik zgadza się opublikować swoje imię, pierwszą literę nazwiska i nazwę miasta podanego w adresie dostawy do wiadomości innych odwiedzających galerię handlową w następującym formacie:Jan N., Warszawa, kupił za 10 zł

  9.5 Na podstawie uzasadnionego interesu użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych, które są związane z zakupionymi towarami, za pośrednictwem e-maila i wiadomości SMS.

  10. Dostawcy

   

  10.1 Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.

  10.2 Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.

  10.3 ATELI Goods, s.r.o. (dostawca Składówek)

   

   

  11. Pouczenie o postępowaniu z elektoodpadami

  Informujemy klientów, że ekologiczna utylizacja naszych produktów (dotyczy STORAGE) zgodnie z ustawą o odpadach nr 185/2001 Coll. i Dekret Ministerstwa Środowiska nr 237/2002 Coll. jest dostarczana przez „Umową w celu zapewnienia wspólnego działania” w spółce Asekol A S siedziba:., czechosłowacki wygnanie 2062/8 143 00 Praha 4. Wykaz miejsc zbiórki i ich godzin pracy oraz numerów telefonów podanych na stronie www.asekol.cz.
  Jeśli chcesz pozbyć się już dysfunkcyjnych sprzętu elektrycznego, można przesłać go nawet w ostatniej sprzedawcy, który ma obowiązek prawny obiektu do podjęcia jeśli konsument kupuje nowe urządzenie w jego (kawałek po kawałku schematu).
  Pod żadnym pozorem nieużytkowany produkt nie może znajdować się w odpadach komunalnych lub w innym miejscu, ponieważ taki sprzęt może zawierać wiele niebezpiecznych substancji, ale także rzadkie materiały, które można ponownie wykorzystać.
  Proszę nie demontować niedziałającego sprzętu elektrycznego, musi on być kompletny.
  Przyczyniamy się do odbioru sprzętu elektrycznego
  Emerytalne urządzenia elektryczne nie należą do odpadów komunalnych. Kompletny (niezmontowany) sprzęt należy przekazać w miejscu odbioru.
  Konsumenci mają możliwość bezpłatnego zwrotu sprzętu elektrycznego:
  centrum recyklingu na wsi, która jest miejscem zbiórki lub powrotnego spółce Asekol stoczni wsi, gdzie mieszka konsument, sklepu, gdzie kupuje nowy elektryczny (kawałek po kawałku) albo innego punktu zbiórki.

  Oddanie zużytego sprzętu elektrycznego we właściwym miejscu pozwoli na to
  angażowanie się w ekologiczny proces zarządzania, który zapewnia właściwe przetwarzanie i recykling. Opłata recyklingowa jest wliczona w cenę produktu.

  Nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność za swoje produkty oraz za finansowanie ich zbiórki i ekologicznej utylizacji.

  Przestroga: Zużyte baterie i akumulatory niewłaściwie utylizowane ze zwykłymi odpadami mogą poważnie zakłócić działanie środowiska. Z biegiem czasu uwalniają szkodliwe, zwłaszcza tak zwane metale ciężkie, które mogą zanieczyszczać glebę, ziemię i wodę powierzchniową, i mają wyraźnie szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie. Recykling metalowych substancji zawartych w bateriach może osiągnąć znaczne oszczędności energii i materiału pierwotnego surovin.Symbol przekreślony pojemnik na śmieci można znaleźć bezpośrednio na naszej baterii i ich opakowań lub urządzeń elektrycznych, które zawierają baterie lub akumulatory. Ten symbol oznacza, że ​​baterie nie należą do pojemnika na śmieci, kosza na śmieci lub pojemnika na odpady komunalne. Zabrania się wyrzucania baterii w pojemnikach przeznaczonych do odpadów komunalnych lub dzikich.
  Opłaty za recykling
  Cena produktu obejmuje koszt jego ekologicznej utylizacji przez autoryzowany system ASEKOL.
  Szczegółowe przepisy dotyczące usuwania zużytych baterii i akumulatorów
  Nasza firma, która wprowadza na rynek w Republice Czeskiej, baterie i akumulatory przenośne można go niniejszym pragnie poinformować, że zapewnia program zwrotu podałeś przenośnych baterii i akumulatorów w autoryzowanych ECOBAT zbiorowego na mocy Traktatu w celu zapewnienia wspólnego działania.

  Zużyte baterie i baterie mogą być poddane recyklingowi bezpłatnie:
  w każdym publicznym miejscu startowym, jeśli roczne zużycie wynosi mniej niż 20 kg (lista publicznych punktów odbioru jest opublikowana na stronie www.ecobat.com),
  nasi agenci sprzedaży / dystrybutorzy,
  bezpośrednio do ECOBAT s.r.o. jeżeli roczne zużycie przekracza 20 kg (prosimy o kontakt z ECOBAT s.r.o.
  Aby uzyskać więcej informacji, użyj następujących kontaktów:

  ECOBAT s.r.o.
  Soborská 1302, 160 00 Praha 6
  map.ecobat.cz

  Prawodawstwo

  Dyrektywa Unii Europejskiej
  Dyrektywa 2002/96 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (angielski / czeski)
  Dyrektywa 2002/95 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (angielski / czeski)

  Ustawa o odpadach nr 185/2001 Dz.U., ze zmianami
  Rozporządzenie wykonawcze nr 352/2005 Coll.
  Dekret nr 352/2005 Coll. w sprawie postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi
  Uwaga:
  Zużyte baterie i akumulatory niewłaściwie utylizowane ze zwykłymi odpadami mogą poważnie zakłócić środowisko. Z biegiem czasu uwalniają szkodliwe, zwłaszcza tak zwane metale ciężkie, które mogą zanieczyszczać glebę, ziemię i wodę powierzchniową, i mają wyraźnie szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie. Recykling substancji metalicznych zawartych w akumulatorach pozwala uzyskać znaczące oszczędności energii i materiałów w przypadku surowców pierwotnych.
  Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajduje się na naszych bateriach, ich opakowaniu lub na urządzeniu elektrycznym zawierającym baterie lub akumulatory. Ten symbol oznacza, że ​​baterie nie należą do pojemnika na śmieci, kosza na śmieci lub pojemnika na odpady komunalne. Zabrania się wyrzucania baterii w pojemnikach przeznaczonych do odpadów komunalnych lub dzikich.

  12. Zasady wykorzystywania plików cookie

  Użytkownik daje operatorowi, za pośrednictwem galerii handlowej, zgodę na przetwarzanie tak zwanych plików cookie, ułatwiając w ten sposób świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46 / WE w sprawie używania plików cookie lub podobnych narzędzi. Zapewnia się, że użytkownicy wiedzą, jakie informacje są przechowywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystają.
  Użytkownicy mają możliwość odmowy przechowywania plików cookie lub podobnych narzędzi na urządzeniach końcowych użytkowników, na przykład poprzez uruchomienie anonimowej przeglądarki w przeglądarce.

  12.1 Warunki wykorzystania cookies

  Co to jest plik cookie?
  "Cookies" to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym lub w pamięci. Pliki te umożliwiają naszej witrynie rejestrowanie Twoich informacji o odwiedzinach, ustawień przeglądarki, preferowanego języka i innych informacji. Twoja kolejna wizyta na naszej stronie może być znacznie szybsza i bardziej odpowiadać Twoim zainteresowaniom. Bez plików cookie przeglądanie naszej strony byłoby znacznie bardziej skomplikowane. Pliki te pomagają nam dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb i korzystać z Google Analytics. Ogólne informacje na temat plików cookie, można znaleźć np. Tutaj (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
  Używanie cookies nie musi oznaczać, że podasz nam swoje dane osobowe, ale gdy nasze dane osobowe udostępniane (np. Z tego powodu możemy dostarczyć zamówione produkty), można utworzyć połączenie między swoich danych osobowych z informacji zawartych w plikach cookie , ale tylko w celu ulepszenia naszej oferty, aby lepiej odpowiadać Twoim indywidualnym interesom lub potrzebom. Oczywiście chronimy dane osobowe przy użyciu najnowocześniejszych technologii, a my komunikujemy je tylko w niezbędnym zakresie. Jednak w niektórych przypadkach podanie twoich danych osobowych może podlegać prawu.
  Czy mogę zapobiec przechowywaniu niektórych plików cookie na moim urządzeniu?
  Tak, wystarczy uruchomić anonimową funkcję przeglądania przed odwiedzeniem naszej witryny w przeglądarce. Używanie cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie domyślnie już. Ciasteczka mogą korzystać z przeglądarki internetowej do odmowy korzystania lub ustawić tylko niektóre pliki cookies. W tym przypadku możliwe jest, że tylko niektóre części naszej strony nie będą wyświetlane poprawnie, przeglądać je będzie trudniejsze i pokaże tylko oferować produkty odpowiednie do Twoich potrzeb.
  Czy mogę się dowiedzieć, jakie dane osobowe dotyczące mojej osoby są danymi operatora? Czy mogę sprawdzić ich dokładność? Czy mogę wycofać zgodę na ich przetwarzanie?
  Tak, wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem działu obsługi klienta.

  Jakiego rodzaju pliki cookie używamy:
  Cookies są używane na naszej stronie może pod względem ich trwałości podzielonych na dwa podstawowe typy. Krótkie tzw. „Ciasteczek”, które są tylko tymczasowe i są zapisane w przeglądarce tylko do momentu zamknięcia przeglądarki, a na dłuższą metę tak. „Persistent cookies”, które są zapisane w urządzeniu znacznie dłużej, aż ręcznie usunąć (czas pozostawiając plików cookie na urządzeniu zależy od rzeczywistych plików cookie i ustawień przeglądarki).

  Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie plik cookie można podzielić na:
  konwersja, która pozwala nam analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  śledzenie, które w połączeniu z konwersjami pomaga analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  remarketing, którego używamy do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  narzędzia analityczne, które pomagają nam poprawić komfort korzystania z naszej witryny dzięki zrozumieniu, jak z niego korzystają użytkownicy
  niezbędne, które są ważne dla podstawowej funkcjonalności strony


  Niektóre ciasteczka mogą zbierać informacje, które są następnie wykorzystywane przez osoby trzecie i przez np. Bezpośrednio wspierać nasze działania promocyjne (np., „Pliki cookie innych firm”). Na przykład, informacje o produktach, które kupują odwiedzających naszą stronę mogą być wyświetlane agencję reklamową, aby lepiej dostosować wyświetlanie banerów reklamowych www wyświetlanych na swojej stronie. Według tych danych, nie można zidentyfikować.

  W naszej witrynie stosujemy następujące pliki cookie (wydawca, rodzaj, trwałość):
  Śledzenie AdWords, remarketing, 90 dni
  Facebook, śledzenie, konwersja, trwałe
  Google Analytics (_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), analityczne, śledzące, trwałe, 6 miesięcy, trwałe, 6 miesięcy, trwałe, trwałe, sesja
  Heureka, Tracking, Conversion, Trwałe
  asid, Essential, może się różnić
  https_enabled, Essential, może się różnić
  s_pers_c6, Essential, może się różnić
  s_pers_c5, Essential, może się różnić
  ngEnabled, Essential, może się różnić
  php, phtml, php3, esential, mogą się różnić
  recent_viewed, Essential, może się różnić
  Zastanów się, śledź, remarketing, 30 dni, maksymalnie 540 dni
  Towary, śledzenie, konwersja, trwałe

  13. Rozwiązywanie sporów

  Wzajemne spory pomiędzy Kupującym a Dostawcą / Dostawcą mogą być rozpatrywane przez sądy powszechne lub pozasądowe (ADR) przez Czeską Inspekcję Handlową z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, coi.cz.
  Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów ustanowionej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   


  Te warunki obowiązują od dnia 26.9. 2019