Wielki konkurs

Regulamin reklamacji

Przebieg reklamacji

1. Żeby złożyć reklamację, zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcjami TUTAJ.

2. Adres do wysłania reklamowanego towaru wyślemy Ci po pomyślnym stworzeniu formularza reklamacyjnego.

Procedura zwrotu towaru w okresie 30 dni

1. Jeżeli chcesz zwrócić towar, zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcjami TUTAJ.

2. Adres do wysłania towaru do zwrotu wyślemy Ci po pomyślnycm stworzeniu formularza zwrotu towaru za pośrednictwem naszego serwisu klienta.

Reklamacje w większości przypadkach realizujemy wysłaniem nowego towaru. Zaraz po otrzymaniu reklamowanego towaru, dostawca wysyła nowy towar na adres podany w zamówieniu. O wysłaniu nowego towaru Kupujący informowany jest za pośrednictwem wiadomości e-mail. Czas dostawy nowego towaru jest jednakowy jak w przypadku zamówienia – 10-40 dni od wysłania paczki, do ewentualnego spóźnienia może dojść w czasie Bożego Narodzenia i świąt.

Paczki prosimy wysyłać tylko wysyłką poleconą bez pobrania. Wraz z towarem prosimy wysłać również opis wady. Paczka, w której wysyłasz towar do reklamacji, powinna być na zewnątrz oznaczona mazakiem według instrukcji.

Jeżeli reklamowany produkt ne będzie możliwe naprawić i nawet u dostawcy nie będzie jednakowego produktu w magazynie, poinformujemy klienta o ofercie podobnego towaru. W razie, że klient nie zgodzi się z wymianą towaru, zwrócimy pieniądze.

 

Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji galerii zakupów ShipGratis.eu obsługiwanej spółką Ateli, s.r.o. (dalej tylko „Dostawca”)

 

1.Postanowienia ogólne

Dany regulamin reklamacji reguluje prawa i obowiązki między Dostawcą, dalej tylko „sprzedawca”, po jednej stronie i kupującym po stronie drugiej. Dany regulamin reguluje prawa i obowiązki kupujących, którzy występują w relacjach ze sprzedawcą jako konsumenci kupujący (dalej tylko „kupujący konsument”), a konsument kupujący określony jest w § 419 Ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny i inaczej dla osób fizycznych czy prawniczych działających na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo na podstawie innego specjalnego prawa oraz instytucje państwowe i organizacje (dalej tylko „kupujący przedsiębiorca”), które w relacjach ze sprzedawcą działają w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej, kiedy rożne prawa i obowiązki obu kupujących regulowane są i rozróżnione niżej jako prawa i obowiązki „kupującego konsumenta” oraz prawa i obowiązki „kupującego przedsiębiorcy”. Jeżeli dane warunki regulaminu reklamacyjnego regulują niektóre prawa wspólnie i jednakowo dla kupującego konsumenta i przedsiębiorcy, kupujący przedsiębiorca i kupujący konsument oznaczani są oni identycznie jako „kupujący”. Różnica między opracowaniem regulaminu reklamacji ze względu na niektóre prawa i obowiązkich kupujących przedsiębiorców oraz kupujących konsumentów polega na tym, że stosunki prawne kupujących przedsiębiorców i sprzedawców regulowane są ustawą nr 89/2019 Dz.U. oraz ustawą nr 634/1992 Dz.U. i powiązanymi przepisami prawnymi i z tym właśnie związane są odmienne prawa i obowiązki objęte regulaminem reklamacji, ponieważ roszczenia z tytułu reklamacji regulowane są głównym zobowiązaniem i jego opracowaniem zgodnie z prawem.

Reklamacje kupującego konsumenta regulowane są Kodeksem cywilnym.

Reklamacje kupującego przedsiębiorcy regulowane są Kodeksem cywilnym.

 

Gwarancja dotyczy towaru, który zakupiono w galerii zakupów ShipGratis.eu i reklamacja została złożona na niego w okresie gwarancyjnym. Do każdego zakupionego towaru w danej galerii zakupów ma Kupujący w sekcji Moje konto do dyspozycji dowód zakupu, który służy jednocześnie jako karta gwarancyjna oraz dowód dostawy. Podczas reklamowania wady produktu Kupującym, nie jest konieczne wysyłać do Dostawcy dowodu zakupu, jest wszak niezbędne trzymać się dokładnie instrukcji podanych TUTAJ.

 

2.Sprzeczność z umową kupna oraz dostarczenie uszkodzonego towaru

Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenie dostarczonego towaru, jakąkolwiek różnicę między fakturą, która służy jednocześnie jako dowód dostawy oraz karta gwarancji i między dostarczonym towarem (rodzaj czy ilość), zdecydowanie zalecamy natychmiast (najlepiej w ciągu 24 godzin) skontaktować się z Dostawcą za pośrednictwem serwisu klienta w celu usunięcia wad. Kupujący może zostać proszony o zdokumentowanie dostarczonej wysyłki w postaci zdjęć, dlatego zalecamy zatrzymać opakowanie. Roszczenia kupującego konsumenta z tytułu reklamacji opisuje § 616 Kodeksu cywilnego. W przypadku kupującego konsumenta sprzeczność z umową kupna, która pojawiła się w ciągu 6 miesięcy od dnia odebrania towaru, uważa daną sprzeczność za istniejącą już w dniu odbioru, oprócz przypadku, kiedy kupujący o danej sprzecznośći ewidentnie wiedział i dany towar bez zastrzeżeń odebrał. W takim przypadku ma kupujący konsument prawo do wyboru między opcją usunięcia wady, jeżeli jest ona usuwalna w ramach naprawy gwarancyjnej albo opcją wymiany towaru za nowy bez wad. Jeżeli takie postępowanie nie jest możliwe, kupujący konsument ma prawo do odpowiedniej zniżki z ceny lub do wycofania się z umowy.

 

3. Warunki gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi 24 miesięcy oprócz wyjątków podanych w punkcie nr 5. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu odebrania towaru. Okres gwarancyjny w sensie zgodnie z § 19(3) Ustawy o ochronie praw konsumenta zostaje przedłużony tylko o czas, kiedy towar został odebrany do naprawy gwarancyjnej do czasu, kiedy kupujący powinien był naprawiony towar odebrać. Czyli nie do chwili, kiedy konsument towar odbierze, ale do chwili, kiedy towar został naprawiony i konsument mógł go odebrać.

 

4. Nieuznawalność gwarancji

Gwarancji nie można zastosować w następujących przypadkach:

  • -po upływie okresu gwarancji

  • -mechanicznego uszkodzenia, niefachowej instalacji, niewłaściwym obchodzeniem się czy obsługą, zaniedbaniem rutynowej konserwacji

  • -używanie towaru w warunkach, które swoimi parametrami nie odpowiadają środowisku, do którego towar jest przeznaczony lub innym parametrom określonym przez producenta

  • -towar został uszkodzony na skutek działania żywiołów naturalnych lub awarii sieci zasilającej

  • -towar został uszkodzony przez nadmierne obciążenie albo używanie niezgodne z warunkami określonymi w dokumentacji

 

5. Towar z trwałością krótszą niż 24 miesięcy

Na wszystkie towary konsupmcyjne zapewniamy okres gwarancji przez 24 miesięcy. Jeżeli chodzi o towar, którego trwałość wynosi mniej niż 24 miesięcy, reklamacja po zakończeniu okresu trwałości towaru może zostać odrzucona.

 

6. Proces składania i rozpatrywania reklamacji

Reklamacje zapewnia i rozpatruje Dostawca usługi spółka Ateli, s.r.o. Kupujący dostarczy za pośrednictwem poczty czy kuriera na własne koszty i ryzyko reklamowany towar na adres Dostawcy, który zostanie mu wysłany po pomyślnym stworzeniu formularza reklamacyjnego. Kupujący wyśle towar do Dostawcy na adres w Republice Czeskiej. Proces rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego znajduje się TUTAJ(po zalogowaniu się).

Polecamy towar do reklamacji dostarczyć wraz z instrukcjami, dokumentami, kablami, nośnikami CD oraz pozostałymi akcesoriami i jeżeli jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym.

Pracownik działu reklamacji rozpatrzy reklamowaną wadę i zadecyduje o poprawności reklamacji, jeżeli jest to możliwe natychmiast. O przebiegu reklamacji zostanie Kupujący poinformowany za pośrednictwem formularza reklamacji.

W przypadku, że podczas rozpatrywania reklamowanej wady Dostawca stwierdzi, że reklamacja nie jest uzasadniona, poinformuje o tym kupującego bezzwłocznie, zawsze wszak w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji ma kupujący konsument prawo do roszczeń na podstawie § 598 Kodeksu cywilnego. Najczęściej reklamacja rozpatrywana jest tak, że Dostawca wysyła nowy towar bez wad.

Okres trzydziestu dni na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu reklamacji przez kupującego. Okres określony dniami rozpoczyna się w dniu następującym po wydarzeniu, które ma zasadnicze znaczenie dla jego początku. Jeżeli ostatni dzień okresu przypada na sobotę, niedzielę lub święto, ostatnim dniem okresu jest najbliższy następujący dzień roboczy.

 


Wady usuwalne

Jeżeli chodzi o wadę usuwalną, kupujący konsument ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Jeżeli nie jest to w przypadku, gdy chodzi o wadę reklamowanego towaru, która jest inaczej usuwalna, w stosunku do jej charakteru nieodpowiadające, ma kupujący konsument prawo do wymiany towaru oraz jeżeli dana wada dotyczy tylko części towaru, do wymiany tej części. Jeżeli taki proces nie jest możliwy, może kupujący żądać odpowiedniej zniżki lub może wycofać się z umowy.

 
Wymiana towaru

Reklamacja wad towaru, który jest w magazynie Dostawcy, rozpatrywana jest przez wymianę towaru. Jeżeli towar nie jest w magazynie w dniu złożenia reklamacji, może kupujący konsument uzgodnić z Dostawcą późniejszy termin dostarczenia towaru na wymianę. Wymieniany towar wysyłany jest Kupującemu na koszt Dostawcy. Po uzgodnieniu z konsumentem jest możliwe (zakładając, że reklamowany towar określonego producenta już nie produkuje się, czy przez dłuższy okres czasu jest niedostępny) również wymienić za towar innego producenta, który ma identyczne lub lepsze parametry niż reklamowany towar i pełni jednakową funkcję z jednakowymi czy lepszymi parametrami.

W przypadku, że nie jest możliwe bezpłatne usunięcie wady lub wymiana towaru, może kupujący żądać o odpowiednią zniżkę z ceny lub wycofać się z umowy. 

Prawo do wymiany towaru ma kupujący również w przypadku, gdy chodzi o wady usuwalnie, ale z powodu ponownego pojawienia się wady po naprawie, czy z powodu większej ilości pojawiających się wad, nie może kupujący towaru prawidłowo używać. Pod pojęciem większej ilości pojawiających się wad rozumiana jest 3 uzasadniona i uznana reklamacja tego samego rodzaju, lub czwarta uzasadniona i uznana reklamacja innego rodzaju, albo też uzasadniona i uznana reklamacja 3 zasadniczych wad na towarze jednocześnie.
Kupujący konsument ma w przypadku pojawienia się większej ilości usuwalnych wad prawo do wycofania się z umowy lub do wymiany towaru. Wybór zależny jest od konsumenta.


Wady nieusuwalne

Jeżeli chodzi o wadę, którą nie jest możliwe usunąć i która zabrania używaniu towaru jako towaru bez wady, ma kupujący prawo do wymiany towaru za nowy lub do wycofania się z umowy. Jeżeli chodzi o wadę nieusuwalną, która jednak nie zabrania w używaniu towaru i kupujący nie żąda jego wymiany, ma on prawo do odpowiedniej zniżki z ceny towaru.

Reklamacja oraz usunięcie wady musi być zrealizowane w ciągu 30 dni kalendarzowych, jeżeli z kupującym konsumentem nie zostanie uzgodniony dłuższy okres.

 

7. Reklamacja towaru uszkodzonego podczas transportu

Kupujący jest uprawniony do odmówienia odbioru od przewoźnika towaru, który jest widocznie uszkodzony, albo jest widocznie uszkodzone opakowanie wysyłkowe, które wywołuje uzasadnione domniemanie, że towar znajdujący się wewnątrz opakowania jest uszkodzony (obowiązuje i dla przypadków, kiedy na opakowianiu widoczne jest, że był wystawiony działaniu warunków atmosferycznych lub wodzie). Dlatego też prosimy o dokładne sprawdzenie stanu wysyłki, zwrócenie szczególnej uwagi zwłaszcza powierzchni kartonu, taśmie ochornnej i jakimkolwiek naprzykład drobnym naruszeniom i pęknięciom. Zwłaszcza, jeśli opakowanie będzie rozerwane, jest to sygnał, że towar prawdopodobnie nie będzie w porządku. Kupujący powinien jest w przypadku widocznego zewnętrznego uszkodzenia wysyłki spisać z przewoźnikiem protokół o szkodzie, w przeciwnym razie nie muszą zostać późniejsze reklamacje brane pod uwagę.

W razie, że kupujący po otwarciu paczki stwierdzi fizyczne uszkodzenie towaru, który może być uszkodzony na skutek transportu, należy dany fakt bezzwłocznie zgłosić Dostawcy, który poinformuje kupującego o dalszych krokach. W razie dostarczenia uszkodzonego towaru ma kupujący prawo do dostarzenia towaru nowego.


 

8.Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za utratę danych, które zawarte są w reklamowanym towarze, gdyż kupującemu zalecane jest, aby odpowiednio wykonał sobie kopię zapasową tych danych w inne miejsce, niż reklamowany towar.