Wielki konkurs

Sprzedawca LEVNO przenosi magazyn, wysyłka będzie opóźniona o 4-5 dni. Dziękuję za zrozumienie.

Ochrona danych osobowych i plików cookies

  Warunki:

 • Dostawca - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, z siedzibą Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Pilźnie, sekcja C, wstawka 27472.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która zawiera z dostawcą umowę o świadczenie usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami - usługi wirtualnej galerii więcej szczegółów TUTAJ.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1.1 Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia RODO jest dostawca.

 • 1.2 Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez powołanie się na konkretny identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, sieć lub co najmniej jeden szczególny element tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

 • 1.3 Usługodawca nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 • 1.4 Usługodawca nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. TUTAJ.

 • Formularz wniosku:
 • 1.5 Usługodawca przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy użytkownika.


 • 1.6 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
 • Formularz wniosku:
 • a) wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); b) RODO,
 • Dane osobowe wnioskodawcy:
 • b) prawnie uzasadniony interes dostawcy polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); f) RODO

 • 1.7 Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 • a) świadczenie usług oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług; dane osobowe są wymagane do rejestracji, co jest niezbędne do jej prawidłowej realizacji i świadczenia usług, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług lub wykonanie to,
 • b) wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

 • 1.8 Dostawca automatycznie podejmuje indywidualne decyzje w rozumieniu art. 22 RODO. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 • 1.9 Usługodawca przechowuje dane osobowe:
 • a) przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług oraz wykonania wszelkich praw z niej wynikających (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego),
 • b) do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

 • 1.10 Po upływie okresu przechowywania danych osobowych dostawca usunie dane osobowe.

 • 1.11 Odbiorcami danych osobowych (podwykonawcami dostawcy) są podmioty:
 • a) zaangażowanych w świadczenie usług
 • b) świadczenie usług kosmicznych wirtualnych
 • c) świadczenie usług marketingowych

 • 1.12 Usługodawca zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

 • 1.13 Na warunkach określonych w RODO użytkownik ma prawo do:
 • a) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
 • c) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,
 • d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
 • e) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 • f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną na adres helpdesku

 • 1.14 Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ​​jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 • 1.15 Usługodawca oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

 • 1.16 Usługodawca oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 • 1.17 Usługodawca określa satysfakcję kupujących z usług sprzedawców i środowiska platformy za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified, w którym platforma jest zaangażowana. Kwestionariusze te są wysyłane przez dostawcę za każdym razem, gdy użytkownik-kupujący korzysta z usługi marketplace i kupuje od użytkownika-sprzedawcy, który wystawia swoje produkty, o ile w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. w przypadku niektórych usług społeczeństwa informacyjnego kupujący nie odmawia przesyłania informacji handlowych dostawcy ani nie cofa uprzednio udzielonej zgody. Dostawca używa procesora, który jest dostawcą portalu Heureka.cz, do wysyłania kwestionariuszy, oceny opinii użytkowników i analizy pozycji rynkowej; W tym celu usługodawca jest uprawniony do przekazywania informacji o tym, jakie produkty zostały zakupione w ramach rynku przez kupującego użytkownika oraz jego adres e-mail.

 • 1.18 Wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.

 • 1.19 Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki ochrony danych osobowych oraz oświadcza, że ​​zapoznał się z nimi i akceptuje je w całości
 • a) poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług,
 • b) udział w konkursie
 • c) subskrybując wiadomości
 • d) udział w dyskusji
 • e) korzystanie z obsługi klienta
 • f) poprzez wypełnienie adresu e-mail, nawet jeśli zamówienie nie zostało wysłane
 • g) subskrybowanie powiadomień w przeglądarce itp.

 • 1.20 Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Użytkownik zostanie poinformowany o nowym brzmieniu warunków.


  Usunięcie danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym”

  Prawo do usunięcia danych osobowych

 • Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ) (zwane dalej „Rozporządzeniem UE”), użytkownik ma prawo do usunięcia podanych danych osobowych przetwarzanych przez administratora Naranu Prague s.r.o. z siedzibą pod adresem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, IČ: 04270452 (zwana dalej „Spółką”).

 • Powody usunięcia danych osobowych

 • a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane (np. stosunek umowny już się zakończył);
 • b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych została przez Ciebie cofnięta;
 • c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (możliwość ta dotyczy np. przetwarzania danych osobowych poprzez marketing bezpośredni);
 • d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana.

 • Powody nieusuwania danych osobowych

 • a) dane osobowe Firma musi ustalić, wykonać lub obronić swoje roszczenia prawne (tj. jeśli masz spór z Firmą);
 • b) obowiązek przechowywania danych osobowych Spółki wynika z przepisów prawa (np. o rachunkowości).

 • Podanie

 • Wniosek można złożyć:
 • a) pisemnie na adres: Naranu Prague s.r.o., Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice
 • b) za pośrednictwem helpdesku: na adres elektroniczny: support@shipgratis.eu
 • na numer telefonu: 22 153 09 80
 • przez el. formularz dostępny TUTAJ

 • Formularz wniosku:
 • a) na poniższym formularzu, który można pobrać w formacie PDF;
 • b) za pomocą sprawozdania zawierającego informacje określone we wniosku.

 • Rozpatrywanie wniosku

 • Spółka poinformuje użytkownika o sposobie rozpatrzenia żądania bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby i ze względu na złożoność i liczbę wniosków termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Firma poinformuje użytkownika o każdym takim przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, wraz z podaniem przyczyn odroczenia.
 • Zgodnie z art. 12 ust. 4 Rozporządzenia UE, jeśli Spółka nie zastosuje się do żądania użytkownika, poinformuje go niezwłocznie (najpóźniej w ciągu miesiąca) o przyczynach niezgodności oraz o możliwości wniesienia skarga do Organu Nadzoru 00 Praga 7) oraz możliwość ubiegania się o ochronę sądową.
 • Zgodnie z art. 12 ust. 5 Rozporządzenia UE Spółka nie jest zobowiązana do spełnienia w całości lub w części żądania użytkownika, jeżeli żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności dlatego, że się powtarza.
 • Zgodnie z art. 12 ust. 6 Rozporządzenia UE, jeżeli Spółka ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości nadawcy żądania, może zażądać od niego podania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

  • PROŚBA O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

  • Zgodnie z art. 17 RODO proszę o usunięcie moich danych osobowych przetwarzanych przez administratora Naranu Prague s.r.o., z siedzibą pod adresem: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, REGON: 04270452 (dalej "Spółka").

  • Dane osobowe wnioskodawcy:
  • Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….........................................................................................
  • Data urodzenia: …………………………………………………………………...........................................................................................
  • E-mail ………………...………………………………………………………………........................................................................................
  • Adres kontaktowy: …..……………………………………………………………….......................................................................................

  • (Informacje te służą do identyfikacji wnioskodawcy w celu odnalezienia danych przetwarzanych przez administratora oraz przesłania odpowiedzi. Dane te nie będą przetwarzane w innym celu niż ww.)
  • Jeżeli Twoje żądanie dotyczy tylko niektórych przetwarzanych danych osobowych, wskaż, które z nich konkretnie chcesz usunąć:
  • …………………………………………………………………………………………………………………............ …………………………………………….……………………………………………………………………............


  • Chcę być informowany o podjętych działaniach (zaznacz):
  • - Elektronicznie na adres e-mail
  • - Pisemnie na mój adres kontaktowy

  • Data:Podpis:

  • Możesz go pobrać jako PDF TUTAJ