Wielki konkurs

Sprzedawca LEVNO przenosi magazyn, wysyłka będzie opóźniona o 4-5 dni. Dziękuję za zrozumienie.

Ogólne Warunki Handlowe - Usługi wirtualnej galerii .

Definicje:

Ogólne Warunki Handlowe - niniejsze ogólne warunki handlowe.

Usługodawca - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, z siedzibą Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice Pilzno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Pilźnie, sekcja C, numer 27472.
Użytkownik - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług z dostawcą

Umowa o świadczeniu usług - umowa zawierana pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem o świadczeniu usług.

Kodeks cywilny - ustawa nr 89/2012, Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami. -

Usługi - wykonanie przez usługodawcę umowy o świadczenie usług na rzecz użytkownika wskazanej w pkt. 2 warunków handlowych.

Konto użytkownika - wirtualne środowisko, które jest udostępniane użytkownikowi na podstawie umowy o świadczenie usług przez usługodawcę.

Adres elektroniczny użytkownika - adres email, podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

Helpdesk - miejsce przeznaczone do komunikacji elektronicznej między użytkownikiem a usługodawcą. Adres: info@shipgratis.eu

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejsze warunki handlowe dostawcy regulują, zgodnie z postanowieniem § 1751 art.1 Kodeksu Cywilnego, wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, które powstają w związku z lub na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy dostawcą a użytkownikiem.
1.2 Usługi są świadczone przez usługodawcę za pośrednictwem przestrzeni wirtualnej, która jest dostępna pod adresem internetowym www.shipgratis.eu.
1.3 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie w przypadkach, gdy osobą korzystającą z usług jest osoba fizyczna działająca poza działalnością gospodarczą, a także osoba prawna lub osoba wykonująca działalność gospodarczą lub w ramach wykonywania wolnego zawodu.
1.4 Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w odrębnej, indywidualnej umowie o współpracy. Odrębna umowa o współpracy ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.
1.5 Postanowienia niniejszych warunków handlowych są integralną częścią umowy o świadczeniu usług. Ogólne Warunki Handlowe przygotowywane są w języku polskim. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim.
1.6 Treść warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez usługodawcę. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

 

2. USŁUGI

2.1 Na podstawie umowy o świadczenie usług usługodawca świadczy użytkownikowi następujące usługi:

- założenie konta użytkownika
- zarządzanie kontem użytkownika
- usługi na koncie użytkownika
- informacje o usługach galerii handlowej www.shipgratis.eu.

2.2 Informacje o zawartości poszczególnych usług, określają niniejsze Ogólne Warunki Handlowe lub informacje na koncie użytkownika. Zakres usług może się różnić w zależności od ich zastosowania.

2.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do świadczenia tylko niektórych usług wymienionych w punkcie 2.1 Regulaminu na podstawie umowy o świadczenie usług.

 

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

3.1 W oparciu o prawidłową rejestrację użytkownika, usługodawca przydziela w swojej przestrzeni wirtualnej swoją część (konto użytkownika), z której użytkownik może korzystać w ramach niniejszego regulaminu i innych wewnętrznych regulaminów dostawcy wydanych w tym celu..

3.2 Podczas rejestracji, użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą, podania wszystkich danych. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika jeśli ulegną zmianie. Dane podane przez użytkownika na koncie użytkownika są uważane przez usłudostawcę za prawidłowe i prawdziwe. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika z powodu błędnych lub nieprawidłowych informacji na koncie użytkownika.

3.3 Podczas rejestracji użytkownik wypełnia forularz zamówienia lub formularz rejestracyjny. Usługodawca zastrzega sobie prawo do założenia konta użytkownika z ograniczoną funkcjonalnością podczas rejestracji za pomocą formularza zamówienia dla użytkownika, która nie zawiera pełnej oferty świadczonych usług.. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania i udzielenia użytkownikowi w formularzu rejestracyjnym dodatkowych informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa i zawartego stosunku umownego.

3.4 Użytkownik ma możliwość wyboru spośród następujących typów kont:

- zakupowe
- sprzedażowe
- logistyczne
- afiliacyjne
- indiwidualne - z odrębną specyfikacją działalności

3.5 Użytkownik przed wysłaniem formularza ma możliwość sprawdzenia i zmiany wprowadzonych przez siebie danych, w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do formularza.. Użytkownik wysyła formularz do usług dostawcy, klikając przycisk „Kontynuuj”. W tym momencie informacje podane w formularzu przez usługodawcę są uważane za prawidłowe.

3.6 Po otrzymaniu i sprawdzeniu formularza, usługodawca potwierdzi założenie konta użytkownika oraz możliwość korzystania z innych usług oraz ich warunki, pocztą elektroniczną, na adres e-mailowy podany przez użytkownika. Na tym etapie rejestracja jest uznawana za prawidłową zgodnie z punktem 3.1 regulaminu.

3.7 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.

3.8 Użytkownik nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

3.9 Usługodawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usługodawca.

3.10 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie zapewnienia niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania usługodawcy, lub niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich będących podwykonawcami usługodawcy.

 

4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG

4.1 Wszelkie prezentacje usług znajdujących się w przestrzeni wirtualnej usługodawcy, w tym konto użytkownika, mają charakter informacyjny i usługodawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie tych usług. Postanowienia § 1732 art.2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

4.2 Usługi świadczone przez usługodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług są bezpłatne. Zapis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez użytkownika odpłatnej umowy o świadczeniu usług z usługodawcą na indywidualnie ustalonych warunkach.

4.3 Stosunek umowny między usługodawcą a użytkownikiem zostaje ustanowiony poprzez odpowiednią rejestrację zgodnie z punktem 3.6 regulaminu.

4.4 Zawierając umowę o świadczenie usług, użytkownik akceptuje i zgadza się na warunki depozytu.

4.5 Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy o świadczenie usług. Koszty poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam użytkownik..

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Użytkownik może w każdym czasie odstąpić od umowy o świadczeniu usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie odpowiednim dla danego typu konta użytkownika, wybranego przez użytkownika. Termin odstąpienia od umowy o świadczeniu usług, wydłuża się o czas niezbędny do uregulowania zaległych zobowiązań pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem..

5.2 Aby odstąpić od umowy o świadczeniu usług, użytkownik może skorzystać z wzoru formularza udostępnionego przez usługodawcę, który jest dołączony do regulaminu. odstąpienie od umowy o świadczeniu usług, użytkownik może przesłać na adres e-mail dostawcy za pośrednictwem helpdesku.

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy o świadczeniu usług, umowa ulega rozwiązaniu w całości. Jeżeli jest to obiektywnie możliwe, strony zwrócą świadczone usługi w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy o świadczeniu usług. Jeżeli użytkownik odstąpi od umowy o świadczeniu usług, ponosi on koszty związane ze zwrotem świadczeń usługodawcy. Miejscem zwrotu świadczenia jest siedziba usługodawcy.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

6.1 Chociaż umowa o świadczenie usług nie obejmuje odpłatnego świadczenia, o ile jest to możliwe i uzasadnione ze względu na charakter świadczonych usług, usługodawca przestrzega zasad dotyczących praw i obowiązków wynikających z nienależytego wykonania umowy, które regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (zwłaszcza postanowienia Kodeksu cywilnego § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami). Usługodawca ocenia możliwość i adekwatność praw i obowiązków wynikających z wadliwego wykonania umowy.

6.2 Prawa z odpowiedzialności za wady w zakresie pkt. 6.1 warunków handlowych realizowane są u dostawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem helpdesku lub w siedzibie firmy.

6.3 Usługodawca jest zobowiązany do potwierdzenia użytkownikowi skorzystania z przysługującego mu prawa, treści reklamacji oraz sposobu rozpatrzenia reklamacji, jakiego zażąda, a także potwierdzenia terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji lub uzasadnienia odrzucenia reklamacji.. Potwierdzenia te są wysyłane elektronicznie za pośrednictwem działu pomocy na adres e-mail użytkownika.

6.4 Użytkownik informuje usługodawcę, jaki wybrał tryb realizacji prawa na usunięcie wad przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Użytkownik nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody usługodawcy.

 

7. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI

7.1 Usługodawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Użytkownika w rozumieniu postanowień § 1826 art. 1 e) Kodeksu Cywilnego.

7.2 Obsługę reklamacji użytkowników zapewnia usługodawca za pośrednictwem helpdesku. Usługodawca prześle informację o załatwieniu reklamacji użytkownika na adres elektroniczny użytkownika.

7.3 O ile jest to możliwe i stosowne ze względu na charakter świadczonych usług, do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy o świadczenie usług należy Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https: //. adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między dostawcą a użytkownikiem w ramach umowy o świadczenie usług.

7.4 Jeśli jest to możliwe i stosowne ze względu na charakter świadczonych usług, Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz, punkt kontaktowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. W sprawie internetowego rozstrzygania sporów i zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

7.5 Zawierając umowę o świadczenie usług, użytkownik wyraża zgodę na warunki przetwarzania danych osobowych.

7.6 Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie postępowania celnego między użytkownikami w procesie dostawy przesyłki, zawierając umowę o świadczenie usług, użytkownik upoważnia również dostawcę do reprezentowania go w postępowaniu celnym, w zakresie wszystkich czynności niezbędnych do zwolnienia towarów do swobodnego obrotu, ew. upoważnione osoby trzecie, w szczególności operatorzy pocztowi, do wykonywania tych czynności w imieniu użytkownika. Są to głównie reprezentacja w postępowaniach celnych, spłata długu celnego, ev. inne opłaty związane z procedurą celną.


8. BONUSOWY PROGRAM REFUNDACYJNY

8.1 Na podstawie umowy o świadczenie usług każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna użytkownik-kupujący ma możliwość odbioru zgodnie z procedurą przewidzianą w § 1832 art. 1 zdanie drugie ustawy Nr 89/2012 Zwracając środki w formie kuponu na kolejny zakup, sprzedawca-użytkownik zgadza się, że kupon zostanie wystawiony po wyższej wartości niż pierwotne wykonanie.

8.2 Wraz z kuponem, użytkownik otrzyma warunki korzystania z kuponu.

8.3 Wzrost wartości zwrotu ustalany jest w zależności od wartości pierwotnego zamówienia indywidualnie lub według specjalnych zasad wydanych przez sprzedającego.

 

9. KORESPONDENCJA

9.1 Korespondencja może być dostarczona na adres elektroniczny użytkownika.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Jeżeli stosunek ustanowiony umową o świadczenie usług zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że relacja podlega prawu czeskiemu. Wybór prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia użytkownika ochrony, jaką zapewniają mu przepisy porządku prawnego, od których nie jest możliwe odstępstwo umowne, a która w innym przypadku miałaby zastosowanie na podstawie art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ES) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

10.2 Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków handlowych jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione zapisem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

10.3 Umowa o świadczenie usług, w tym Ogólne Warunki Handlowe , jest archiwizowana przez usługodawcę w formie elektronicznej lub w rejestrze dorozumianych umów. Archiwa nie są ogólnodostępne.

10.4 Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usług jest dołączony do regulaminu. Formularz ten powstał według wzoru opublikowanego przez Czeską Inspekcję Handlową. Użytkownik może skorzystać z innej formy powiadomienia, pod warunkiem, że zawiera ona informacje niezbędne do jego przetworzenia. Powiadomienie wysyłane jest w formie elektronicznej na adres e-mail helpdesku.

10.5 Dane kontaktowe dostawcy są podane w interpretacji terminu Usługodawca.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług
Nadawca: (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub e-mail, numer telefonu):

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług
Dnia ………. Zawarłem z państwem umowę o świadczenie usług
Korzystam z opcji zawartej w Ogólnych Warunkach Handlowych i odstępuję od umowy o świadczenie usług.
W / We ………. dnia ……….